लक्ष्य

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लक्ष्य नेपालमा अनुसन्धान र विकासको संस्कृति स्थापना गरी समाजको
तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म आविष्कारमा आधारित पर्यावरणीय प्रणालीको प्रर्वद्धन गर्न तपसिलका विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।